Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.ops-trzemeszno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. część plików nie jest dostępnych cyfrowo (powód: część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  2. część plików zapisana w formacie PDF, DOC (powód: redaktorzy strony dążą do ograniczenia stosowania powyższych plików i osadzania tekstów bezpośrednio w serwisie)
  3. część plików nie posiada opisu zdjęć (powód: zdjęcia, plakaty stanowią materiał promocyjny)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Lucyna Buzała , adres e-mail: ops-trzemeszno@serv-net.pl , telefon: 61-415-41-65.

Informacja zwrotna

W przypadku występienia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor placówki - Lucyna Buzała, ops-trzemeszno@serv-net.pl. Uwagi, zgłoszenia o nieprawidłowościach w zakresie zgodności oraz występowanie o informacje jak i treści wyłączone z zakresu ustawy można zgłaszać również pod nr telefonu : 61-415-41-65.

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 35. Posiada wejście główne, do którego można dostać się wprost z poziomu terenu. Układ funkcjonalny i przestrzenny budynku umożliwia przyjmowanie interesantów na poziomie przyziemia.

Dostosowanie korytarzy

korytarze ogólnodostępne

Dostosowanie schodów

brak

Dostosowanie wind

brak

Dostępność pochylni

brak

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

brak

Prawo wstępu z psem asystującym

tak

Dostępność tłumacza języka migowego

brak

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

na stronie możliwość zastosowania zmiany rozmiaru tekstu

Deklaracja poprawy dostępności

Na przestrzeni czasu redaktorzy strony będą dążyć do tego, aby serwis w coraz większym stopniu był dostosowany do wymogów, które nakłada ustawa o dostępności cyfrowej

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2020 08:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksandra Goińska
Ilość wyświetleń: 37
22 września 2020 08:24 (Aleksandra Goińska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 08:21 (Aleksandra Goińska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 08:04 (Aleksandra Goińska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.